mgr Małgorzata Urbaniak

Jestem z wykształcenia logopedą ze specjalizacją surdologopedii  – terapii mowy dzieci i młodzieży z różnym stopniem zaawansowania wad słuchu. W 1983r. ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej).
Przez wiele lat pracowałam w specjalistycznej Poradni dla Dzieci i Młodzieży z Wadami Słuchu, gdzie pomagałam pacjentom z różnym stopniem niedosłuchu w przywracaniu mowy werbalnej.
Przez kilka lat mieszkałam w Manchesterze, gdzie miałam również praktykę w pracy terapeutycznej z pacjentami z uszkodzonym słuchem i mową w Wielkiej Brytanii.
Jestem tłumaczem języka migowego. Moja znajomość tego języka, jak również osobiste doświadczenia związane ze środowiskiem ludzi niesłyszących, pozwoliła na prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z dziećmi i ich głuchymi rodzicami w ich natywnym języku.
Ze względu na ukończone studia surdopedagogiczne przez 35 lat zajmowałam się młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: upośledzonymi umysłowo, niedosłyszącymi, autystycznymi oraz z zespołem Aspergera.
Prowadzę indywidualną terapię logopedyczną osó b dorosłych, któ rzy po udarach, zawałach oraz innych zaburzeniach neurologicznych (afazja, spektrum autyzmu) utracili czasowo zdolność do rozumienia mowy lub porozumiewania się mową werbalną.
Oferuję wszechstronną pomoc psychologiczno-pedagogiczną rodzinom ze środowiska osób niesłyszących będących w kryzysie, którym, z powodu ich dysfunkcyjności, trudno jest pokonać bariery psychiczne i społeczne.