Psychoedukacja

W trosce o optymalne efekty leczenia wielu zaburzeń psychicznych takich jak, zaburzenia schizofreniczne, schizoafektywne, zaburzenia afektywne – stany depresyjne i maniakalne, proponujemy Psychoedukację dla pacjenta i jego rodziny.

Cechą wyżej wymienionych zaburzeń psychicznych są nawroty choroby, które mogą się zdarzać pomimo systematycznego leczenia farmakologicznego, i które mogą wymagać kolejnych hospitalizacji.

Podstawowym celem psychoedukacji jest wyposażenie pacjenta i/lub członków jego rodziny w umiejętność kontrolowania choroby, a tym samym obniżenie ryzyka nawrotów choroby, koniecznych hospitalizacji, maksymalizowanie pożądanych okresów remisji, a w efekcie podniesienie poziomu satysfakcji życiowej, pomimo zachorowania.  Im bardziej zostaną wzmocnione kompetencje pacjenta i jego rodziny w kontrolowaniu choroby, tym lepsze rokowania, lepsza  jakość życia wszystkich członków rodziny, pomimo zachorowania dziecka, współmałżonka, rodzica.

Niski poziom wiedzy w społeczeństwie dotyczący zaburzeń psychicznych powoduje, że w przypadku zachorowania pacjent i rodzina przeżywają poczucie zagrożenia i silny lęk, obawy o przyszłość, budzi ono stany przygnębienia, prowokuje postawy izolacji społecznej, rezygnacji z planów, ambicji i aktywności życiowych całej rodziny. Taki klimat rodzinny nie sprzyja procesom efektywnego leczenia. Poczucie bezradności i beznadziejności, poczucie osamotnienia, lęk przed ostracyzmem i stygmatyzacją społeczną, obniża poziom umiejętności adaptacyjnych w radzeniu sobie w tej niespodziewanej i trudnej sytuacji życiowej, i w konsekwencji pomimo kolejnych zmian w leczeniu farmakologicznym, ma wpływ na niesatysfakcjonujące efekty leczenia.

W procesie leczenia zaburzeń psychicznych pacjent nie powinien być traktowany, jako element wyizolowany z systemu rodzinnego. Bowiem, jak pokazują wyniki badań naukowych, na przebieg chorowania i leczenia, ilość koniecznych hospitalizacji w przyszłości, bądź utrzymanie jak najdłuższej remisji, mają znaczący wpływ wszyscy członkowie rodziny pacjenta.

Mając świadomość  brzemienia rodzinnego, z jakim rodziny muszą się zmierzyć, zachęcamy do skorzystania z oferty Psychoedukacja, prowadzonej przez specjalistów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem pracy klinicznej z osobami z diagnozą zaburzeń psychicznych i ich rodzinami.

Treningi i Warsztaty

Treningi i Warsztaty są interaktywnymi zajęciami, których celem jest uczenie się, wzmacnianie i doskonalenie określonych umiejętności, zależnych od potrzeb. W ich efekcie lepiej powinniśmy sobie radzić w sytuacjach społecznych, komunikacji, relacjach interpersonalnych, pełnienia ról i wykonywania obowiązków. Są przydatną formą pozyskiwania umiejętności kierowaną do osób zdrowych i z problemami psychologicznymi.

 W przypadku osób z diagnozą zaburzeń psychicznych, warsztaty i treningi są istotnym dopełnieniem leczenia farmakologicznego i psychoterapii. Cechą zaburzeń psychicznych może być, obniżenie poziomu sprawnego funkcjonowania w obszarze funkcjonowania społecznego, behawioralnego, poznawczego i emocjonalnego. Dla efektywności oddziaływań, wskazane jest, aby udział w treningach i warsztatach był poprzedzony diagnozą potrzeb, oczekiwań, możliwości i rodzaju deficytów poznawczych, wymagających specyficznych treningów.