mgr Joanna Czech

Jestem psychologiem oraz pedagogiem. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na specjalnościach: psychologia kliniczna i osobowości oraz pedagogika społeczna i andragogika. Zdobyłam dyplomy studiów podyplomowych na kierunkach: oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zarządzanie zasobami ludzkimi, jak również stosowana analiza zachowania. Jestem w trakcie zdobywania międzynarodowej licencji analityka zachowania (BCBA) oraz polskiej licencji terapeuty behawioralnego pod superwizją Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej. Pracuję pod okiem certyfikowanego superwizora BCBA. Jestem też psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie 4- letniego szkolenia. Swoją pracę z osobami dorosłymi również poddaję regularnej superwizji.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w:

– Poradni Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży, w Instytucie „Pomnik” – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie;

– I Klinice Psychiatrycznej, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;

–  Hostelu Socjopsychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu;

– Poradni Zdrowia Psychicznego, w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie;

– Fundacji „Krok po Kroku” w Warszawie;

– Niepublicznych Szkołach „Umiem” w Krakowie.

Posiadam kilkuletnie doświadczenie pracy w szkołach oraz przedszkolach specjalnych.

Specjalizuję się w pracy z dziećmi oraz młodzieżą z całościowymi zaburzeniami rozwoju takimi, jak: niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz autyzm i zespół Aspergera.

W swojej praktyce, bazuję przede wszystkim na technikach behawioralnych, których skuteczność w edukacji i terapii podopiecznych z całościowymi zaburzeniami rozwoju została naukowo udowodniona. Ich regularne stosowanie przynosi widoczne efekty.

Niepełnosprawność intelektualna oraz autyzm dotykają każdej sfery funkcjonowania młodego człowieka, dlatego podczas zajęć pracuję terapeutycznie nad:

– stymulowaniem rozwoju poznawczego;

– usprawnianiem motoryki dużej i małej;

– usprawnianiem komunikacji;

– wspieraniem rozwoju społecznego i emocjonalnego;

– rozwijaniem umiejętności zabawy;

– eliminowaniem zachowań niepożądanych;

– podnoszeniem sprawności w zakresie samoobsługi i samodzielności.

Na zajęcia zapraszam dzieci i młodzież  z niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem i z zespołem Aspergera, które:

– są niesamodzielne w zakresie podstawowej samoobsługi;

– prezentują zachowania trudne takie, jak: agresja, autoagresja, zachowania stereotypowe i stymulacyjne, uzależnienia behawioralne (np. od komputera, gier, telefonu komórkowego);

– nie rozumieją prostych i bardziej złożonych poleceń;

– nie zauważają drugiej osoby, nie nawiązują kontaktu wzrokowego, nie reagują na własne imię, nie komunikują się z otoczeniem w sposób funkcjonalny;

– mają trudność w zorganizowaniu sobie czasu wolnego, nie potrafią samodzielnie się bawić;

– mają trudność z przyswojeniem sobie nowej wiedzy i nabywaniem potrzebnych umiejętności społecznych i szkolnych;

– nie odnajdują się wśród rówieśników, nie radzą sobie z podstawowymi czynnościami życia codziennego, nie potrafią wyrazić swoich potrzeb, odpowiedzieć rozmówcy na proste pytanie;

– nie rozumieją podstawowych reguł życia społecznego, nie czują zagrożenia;

– nie tolerują zmian, źle znoszą kontakt z nowymi osobami.

– nie rozpoznają swoich emocji, ani emocji innych osób, mają problem z kontrolą własnych emocji, często reagują niewspółmiernie do bodźca.

Prowadząc dzieci i młodzież w terapii, równolegle współpracuję z rodzicami.

Celem spotkań z rodzicami jest miedzy innymi:

– przekazanie informacji dotyczącej diagnozy i proponowanych form pomocowych

– omawianie bieżących problemow wychowawczych związanych z funkcjonowaniem dziecka w domu, grupie przedszkolnej i szkole,

– omawianie sposobów stymulacji rozwoju dziecka i eliminowania niepożądanych zachowań,

– wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością lub dzieckiem z zaburzeniami  ze spektrum autyzmu.

Joanna Czech