REGULAMIN
zakupu i realizacji usług

 1. INFORMACJE OGÓLNE

  • Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki świadczenia usług („wizyt”) przez Lucynę Muraszkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą CENTRUM MEDYCZNE SALUS PRO DOMO SP. Z O.O., siedzibą w Warszawie (02-622) przy ulicy Antoniego Malczewskiego 38/4, posiadającego nr NIP: 521-369-33-72, REGON: 361235634, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (dalej jako „Usługodawca”) na rzecz osób fizycznych za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym salusprodomo.pl
  • Nabywcą Produktu może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia. Osobą Uprawnioną może być Nabywca Produktu albo wskazana przez Nabywcę osoba trzecia.
 2. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG

  • Warunkiem zawarcia umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych, której przedmiotem jest zakup oraz realizacja usług w ramach Produktu oraz warunkiem uruchomienia umowy na rzecz Nabywcy albo wskazanej przez Nabywcę Osoby Uprawionej jest łącznie: akceptacja przez Nabywcę niniejszego Regulaminu oraz dokonanie pełnej płatności za Usługę
  • Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy odbywa się wyłącznie w godzinach otwarcia placówki Centrum Medycznego Salus Pro Domo znajdującej się przy ulicy Nowogrodzkiej 44 lokal 12, 00-691 Warszawa
  • Warunkiem udzielenia świadczeń w ramach Produktu jest uprzednie uzgodnienie ich terminu poprzez skontaktowanie się z infolinią pod numerami 733-50-50-67 lub 22 608-05-53 lub osobiście w recepcji placówki.
  • Pacjent ma prawo odwołania zakupionej usługi najpóźniej na 24 godziny przed terminem jej wykonania, poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy z placówką. Wyjątek stanowią psychoterapia indywidualna oraz rodzinna, gdzie warunki odwoływania są ustalane indywidualnie z psychoterapeutą.
  • W przypadku odwołania usługi w czasie krótszym niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem kwota za świadczenie nie będzie zwracana.
  • Pacjent może dokonywać modyfikacji zakupionej wizyty najpóźniej na 24 godziny przed terminem jej wykonaniem poprzez zmianę terminu jej realizacji. Zmiana odbywa się przez e-mail: recepcja@salusprodomo.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 733505066. Zmiana terminu wizyty w czasie krótszym niż 24 godziny przed planowanym jej rozpoczęciem wiąże się koniecznością ponownej opłaty za rezerwację nowego terminu.
  • W przypadku odwołania wizyty w czasie dłuższym niż 24 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem następuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty za wizytę (za pomocą serwisu przelewy24) lub przelewem na podany przez Pacjenta numer konta bankowego. Usługodawca dokonuje zwrotu środków Pacjentowi w terminie 14 dni od momentu odwołania wizyty. W przypadku zwrotu należności Pacjent może zostać obciążony kosztami prowizji i opłat, które obciążyły placówkę w związku z tą wizytą przez  przelewy24 (zgodnie z regulaminem usługi) lub bank w przypadku przelewu zagranicznego (zgodnie z opłatami nałożonymi przez bank).
   Wyjątek stanowią psychoterapia indywidualna oraz rodzinna, gdzie warunki odwoływania są ustalane indywidualnie z psychoterapeutą
 3. WARUNKI REALIZACJI USŁUG ON – LINE

  • Konsultacja telefoniczna/konsultacja wideo (zwana dalej „usługą on-line”) jest świadczeniem zdrowotnym udzielanym przez C.M. Salus Pro Domo za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności
  • Pacjent może dokonać zakupu usługi online zgodnie z cennikiem w zakładce Serwisu znajdującej się pod adresem: www.salusprodomo.pl
  • Ceny za usługi on-line podawane są w złotych polskich i są cenami brutto
  • Pacjent nie ma możliwości rezerwacji usługi on-line oferowanej przez Usługodawcę bez jej jednoczesnego opłacenia. Usługodawca zastrzega, iż płatność jest warunkiem koniecznym do dokonania zakupu usługi on-line (w tym jej rezerwacji) przez Pacjenta.
  • Płatności za usługę on-line dokonywane są przez Pacjenta z góry za pośrednictwem serwisu płatności Przelewy24 .(ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków).
  • Konsultacja telefoniczna zrealizowana jest poprzez kontakt telefoniczny na numer telefonu podany przez Pacjenta, znajdujący się w systemie medycznym Centrum Medycznego Salus Pro Domo. Zgodnie z rekomendacjami PTP usługi z zakresu psychologii i psychiatrii mogą zostać zrealizowane w formie konsultacji wideo.
  • Pacjent ponosi pełną odpowiedzialność zarówno cywilną, jak i karną za to, że podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym.
  • W ramach Konsultacji telefonicznej/konsultacji wideo specjalista sporządza dokumentację medyczną.
  • Konsultacja telefoniczna/konsultacja wideo nie zastępuje konsultacji stacjonarnej ponieważ nie umożliwia badania bezpośredniego.
  • Ostateczna decyzja o wystawieniu e-recepty / e-zwolnienia podczas Konsultacji telefonicznej/konsultacji wideo należy do Lekarza, który może odmówić wystawienia e-recepty / e-zwolnienia kierując się wskazaniami medycznymi oraz dobrem Pacjenta.
  • W ramach konsultacji telefonicznej/konsultacji wideo lekarz nie ma możliwości wystawienia recepty na leki z grupy benzdodiazepin i opioidów.
 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  • Pacjent zobowiązuje się w trakcie USŁUGI ON-LINE do podawania danych i składania oświadczeń zgodnych z prawdą. Usługodawca oraz jego personel medyczny nie ponosi odpowiedzialności za skutki będące następstwem podania przez Pacjenta nieprawdziwych danych lub składania nieprawdziwych oświadczeń.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, za pośrednictwem których Pacjent łączy się z siecią Internet w celu skorzystania z usługi online.
 5. KONTAKT I REKLAMACJE

  • Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej.
  • Reklamacje dotyczące obsługi oraz reklamacje dotyczące kwestii medycznych rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na adres:

C.M. Salus Pro Domo
Nowogrodzka 44 lokal 12,
00-691 Warszawa

Postanowienia Końcowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4