Szukaj
Close this search box.

Kontakty rodzica z dzieckiem - terapia Warszawa

Witaj na stronie Salus Pro Domo!

Na terenie naszego Centrum umożliwiamy realizację kontaktów rodzica z dzieckiem z udziałem psychologa, pedagoga:

 • na mocy wydanego postanowienia Sądu w sprawie kontaktów w miejscu neutralnym z udziałem specjalisty
 • z inicjatywy rodzica, który na co dzień ma trudności w regularnym spotykaniu się z dzieckiem (i za zgodą drugiego rodzica)
 • z inicjatywy rodzica, pragnącego odbudowania swojej osłabionej lub zerwanej relacji z dzieckiem (i za zgodą drugiego rodzica)

Długotrwałe konflikty rodzinne, zwłaszcza związane z rozwodem lub separacją rodziców są częstą przyczyną utraty lub drastycznego zmniejszenia ilości kontaktów z dzieckiem tego rodzica, który zamieszkuje oddzielnie. Konflikty około rozwodowe, a zwłaszcza związane z nimi procesy sądowe, niejednokrotnie utrudniają lub uniemożliwiają porozumienie małżonków/partnerów w sprawach dotyczących współpracy rodzicielskiej, w tym kontaktów dziecka z rodzicem mieszkającym osobno.

W dzisiejszej rzeczywistości, kiedy liczba rozwodów i rozpadu rodzin rośnie z każdym rokiem, potrzeba pomocy specjalistów-pedagogów i psychologów w kwestiach dotyczących uregulowania kontaktów dzieci z rodzicami, jest ogromna. Nie jest przesadne stwierdzenie, iż w/w problem jest jednym z najważniejszych, najtrudniejszych do rozwiązania w sytuacji zaburzonej lub zerwanej współpracy i komunikacji rodziców. Jest też problemem najpilniejszym, ponieważ dla dziecka, które ponosi największe konsekwencje w tej sytuacji, czas odgrywa inną rolę niż w przypadku osób dorosłych. Dorośli często nie zdają sobie sprawy z tego, iż utrata kontaktu z rodzicem może prowadzić u dziecka do wielu zaburzeń w sferze emocjonalnej oraz w funkcjonowaniu społecznym.

Udział specjalisty w kontaktach rodzica z dzieckiem na terenie Centrum, umożliwia dziecku i rodzicowi podjecie regularnych spotkań, w sytuacjach dłuższej przerwy w tych kontaktach, przede wszystkim – pomaga w odbudowaniu relacji i wzmacnianiu więzi, ze szczególnym uwrażliwieniem rodzica na potrzeby dziecka.

Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w których jeden z rodziców, mający trudności w regularnym spotykaniu się z dzieckiem, uznaje za konieczne dochodzenie swoich praw w sądzie. Sprawy sądowe niestety, często nasilają istniejący już wcześniej konflikt, a samo wykonanie postanowienia Sądu dot. realizacji w/w kontaktów stanowi dla skonfliktowanych rodziców problem trudny do samodzielnego rozwiązania. Trzeba też pamiętać, że żadne arbitralne rozstrzygnięcie nie zastąpi współpracy rodziców w kwestiach dotyczących dziecka, albowiem dotyczą one niezwykle delikatnej materii, wykraczającej poza ramy prawne.

Naszą propozycję kierujemy do tych rodziców, którzy :

 • mają trudności w relacji ze swoim dzieckiem, będących skutkiem ich trudnej sytuacji życiowej
 • doświadczają trudności w komunikacji z drugim rodzicem i współpracy na płaszczyźnie rodzicielskiej
 • utracili kontakt ze swoim dzieckiem lub kontakt ten uległ znacznemu osłabieniu
 • doświadczają rozluźnienia więzi z dzieckiem, będącego następstwem konfliktu lub rozstania z drugim rodzicem
 • mają postanowienie Sądu o kontaktach z dzieckiem w miejscu neutralnym, z udziałem specjalisty.

Współpraca naszych specjalistów z rodzicami obejmuje:

 • wzmacnianie i odbudowanie więzi i relacji dziecka z drugim rodzicem
 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dziecka w trudnej dla niego sytuacji rodzinnej
 • pomoc rodzicom w zrozumieniu potrzeb dziecka
 • wsparcie w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, w sytuacji braku codziennego udziału drugiego rodzica w życiu dziecka
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych i komunikacyjnych między rodzicami
 • pomoc w wypracowaniu najlepszych rozwiązań, uwzględniających przede wszystkim perspektywę i interesy dziecka.

Jak pracujemy:

We współpracy z rodzicami, dokonujemy rzetelnej analizy oraz diagnozy problemu dot. aktualnej sytuacji rodzinnej. Podejmujemy indywidualną pracę z rodzicami i dzieckiem, przygotowującą do spotkań.

W pracy z rodzicami wykorzystujemy min. elementy mediacji rodzinnej, edukację psychologiczno-pedagogiczną, głównie w zakresie potrzeb i perspektywy dziecka oraz zwiększenia kompetencji rodzicielskich.

W naszej współpracy z Rodzicami szczególną uwagę zwracamy na:

 • ochronę więzi emocjonalnej dziecka z obojgiem rodziców
 • uwzględnienie perspektywy dziecka i jego interesów
 • podnoszenie świadomości dotyczącej warunków, sprzyjających prawidłowemu rozwojowi emocjonalno –społecznemu dziecka
 • rolę każdego z rodziców oraz znaczenia ich współpracy rodzicielskiej
 • uwrażliwienie na problem separowania dziecka od jednego z nich i konsekwencje z tym związane
 • uświadomienie przyczyny, dla których dziecko nie ujawniania swoich naturalnych i rzeczywistych potrzeb (jak np. obawa przed utratą uczucia, uwagi i troski ze strony rodzica)
 • wyjaśnienie mechanizmów i konsekwencji wikłania dziecka w konflikt dorosłych, (np. konsekwencje w postaci zaburzeń w sferze emocjonalnej i społecznej zagrażające dalszemu prawidłowemu rozwojowi dziecka oraz funkcjonowaniu w życiu dorosłym).

Przeczytaj więcej na naszym blogu:

Nasi specjaliści:

Metody terapii:

Psychoterapeuci ośrodka pracują w ramach różnych podejść psychoterapeutycznych: