Profilaktyka zdrowia psychicznego - program dla szkół Warszawa

Witaj na stronie Salus Pro Domo!

Program dla szkół Promocji i Profilaktyki Zdrowia Psychicznego, Prewencji Zaburzeń Psychicznych i Zachowań Ryzykownych

„Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego”

Promocja i Profilaktyka Zdrowia Psychicznego ma szczególne uzasadnienie w odniesieniu do środowiska szkolnego.  Polega na wspieraniu szkoły, która dba nie tylko o rozwój intelektualny, ale również równolegle o procesy rozwoju psychicznego i emocjonalnego uczniów. Wspieramy środowisko szkolne, które świadomie tworzy warunki, sprzyjające prawidłowemu i równorzędnemu rozwojowi pycho-społecznemu i intelektualnemu uczniów. Zwracamy uwagę na wzmacnianie dobrostanu psychicznego i zasobów zdrowotnych dzieci i młodzieży, zwiększamy i umacniamy ich potencjał intrapsychiczny, które są warunkiem optymalnego ich rozwoju. Program jest prewencją zaburzeń psychicznych.

Celem proponowanego programu jest edukowanie uczniów, pokazując jak ważne jest dbanie przez całe życie o zdrowie psychiczne, ponieważ to ono, w dużej mierze warunkuje dobrą, jakość życia i poczucie szczęśliwości. Uwrażliwienie uczniów na doświadczane emocje i sposoby radzenia sobie z nimi w akceptowany społecznie sposób, wyposażenie w umiejętności społeczne, które pozwolą skutecznie i konstruktywnie radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi, stresogennymi czynnikami.

Program obejmuje także edukację pod kątem umiejętności wczesnego rozpoznawania czynników zagrożenia dla zdrowia psychicznego, ryzykownych zachowań i stanów psychicznych. Wyposaża w podstawową wiedzę dotyczącą problemów i zaburzeń psychicznych. Zwraca uwagę na kształtowanie postaw empatii i tolerancji.

Nowatorstwo naszej oferty skierowanej do szkół polega na:

 • Kompleksowym ujęciu w programie zagadnień z zakresu promocji zdrowia psychicznego i prewencji zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży.
 • Systematycznym, aktywnym i długoterminowym wspieraniu nauczycieli i rodziców, zapewnieniu opieki merytorycznej w realizacji programu.
 • Program jest adoptowany do indywidualnych potrzeb szkoły, jest realizowany w formie dostosowanej do oczekiwań i poprzedzony specjalistyczną diagnozą obszaru problemów szkoły.

Oczekiwanym efektem programu jest:

 • Wzrost poziomu wiedzy i kompetencji, nauczycieli i rodziców w zakresie potrzeb rozwojowych uczniów (norma rozwojowa a patologia), umiejętności wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na ryzykowne zachowania i ryzykowne stany psychiczne, oraz ryzyko rozwoju zaburzeń psychicznych.
 • Psychoedukacja dla uczniów.
 • Kształcenie i wzmacnianie wśród uczniów umiejętności społecznych, efektywnych sposobów komunikacji interpersonalnej, umiejętności mediacji, porozumiewania się bez przemocy, postaw empatii i tolerancji.
 • Poprawa klimatu społecznego szkoły, obniżenie poziomu zachowań agresywnych.

Oferujemy szczegółową diagnozę i zindywidualizowaną pomoc rodzicom i dzieciom z grup podwyższonego ryzyka zaburzeń zachowania, ryzykownych stanów psychicznych, oraz kompleksowa pomoc dla uczniów z diagnozą zaburzeń psychicznych.

Przeczytaj więcej na naszym blogu:

Nasi specjaliści:

Metody terapii:

Psychoterapeuci ośrodka pracują w ramach różnych podejść psychoterapeutycznych:

 • Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach
 • Terapii behawioralno – poznawczej
 • Terapii Gestalt
 • Terapii strukturalno – poznawczej