Psychoterapia Gestalt – dla kogo i na czym polega?

Witaj na stronie Salus Pro Domo!

Terapia Gestalt należy do nurtu psychologii humanistycznej, która podkreśla znaczenie poznania i samoświadomości. Zdrowie psychiczne jest rozumiane, jako zdolność do samorozwoju i realizacji własnego potencjału. Psychologia humanistyczna jest jednym z najbardziej wpływowych kierunków w teorii i praktyce klinicznej.

Założenia Terapii Gestalt

Głównym założeniem jest, że wszystko, co ma psychologiczne znaczenie dla jednostki dzieje się w teraźniejszości. Motorem ludzkiego działania jest naturalna tendencja do swobodnego rozwoju. Osobowość jednostki i jej otoczenie jest polem nieustannych wzajemnych oddziaływań. Zdrowa osoba stale zwraca uwagę na bodźce z otoczenia, które są ważne dla jej tendencji do samorealizacji i jest w ciągłej interakcji z otaczającym światem. Jest odpowiedzialna za równowagę miedzy Ja a otoczeniem. Posiada samoświadomość, rozpoznaje swoje potrzeby, emocje i potrafi wykorzystać swój potencjał. Zaburzenie jest skutkiem zakłócenia wymiany pomiędzy Ja a otoczeniem. Dochodzi do niego w wyniku mechanizmu Introjekcji- włączenia do Ja części obcych, z otoczenia np. poglądów i przekonań należących do innych osób, oraz czynienie siebie odpowiedzialnym za coś, co jest częścią otoczenia, a nie samego siebie. Innym mechanizmem leżącym u podłoża zaburzeń jest –Projekcja, czyli rzutowanie na otoczenie własnych, nieuświadomionych i nieakceptowanych cech. W zaburzeniach neurotycznych dochodzi do odrzucenia własnego Ja i unikanie kontaktu w własnymi doświadczeniami, stanami emocjonalnymi, potrzebami. Tworzy się Ja powinnościowe, – które realizuje oczekiwania innych, ze szkodą dla własnych potrzeb i pragnień, własnego samorozwoju, które nie są zaspakajane. Funkcjonowanie w oparciu o nieautentyczne potrzeby własnego Ja prowadzi do zaburzeń rozwoju osobowości. Zaprzeczanie własnemu Ja, własnym potrzebom i emocjom, prowadzi również do zaburzeń w funkcjonowaniu fizycznym, ponieważ zgodnie z teorią Gestalt człowiek jest całością psychocielesną.

Celem terapii jest:

  • Stworzenie warunków do poznania samego siebie.
  • Poszerzenie własnej samoświadomości i rozwój osobowości.
  • Dotarcie do autentycznego „ja”,
  • Przywrócenie poczucia odpowiedzialności za własne życie.

Wzrost świadomości własnego „ja”, własnych potrzeb, odbywa się poprzez koncentrację na aktywizowaniu własnych emocji, myśli i doznań, doświadczanie samego siebie i dokonywanie samoobserwacji pojawiających się uczuć, emocji i doznań zmysłowych.

Na czym polega psychoterapia Gestalt?

Podstawową zasadą, która różni psychoterapię Gestalt od innych podejść terapeutycznych, jest, że odbywa się w konwencji „Tu i Teraz”. Skupia się na teraźniejszości, poszukuje odpowiedzi, jak przeszłe doświadczenia wpływają na obecne funkcjonowanie. Nie koncentruje się na wyjaśnianiu przyczyn, nie odpowiada na pytania, „dlaczego”, nie wyjaśnia związków przyczynowo skutkowych. Oznacza to, że proces zmian zachodzi poprzez aktualizowanie doświadczeń z przeszłości w obecnej sytuacji terapeutycznej. Przeżywanie i doświadczanie sytuacji z przeszłości odbywa się poprzez aktualizowanie ich „tu i teraz”. Podstawowymi technikami terapii Gestalt jest odtwarzanie przeszłych doświadczeń w psychodramie i pantomimie. Nie opowiada się o wydarzeniach z przeszłości, nie opowiada się o osobach nieobecnych w psychoterapii, lecz rozmawia się z nimi, przywołując ich z wyobraźni. W trakcie terapii, psychoterapeuta Gestalt zamiast poszukiwania odpowiedzi na pytanie, – dlaczego tak się dzieje, proponuje poszukiwanie rozwiązań – jak mogę to zmienić.

Psychoterapia bazująca na podejściu Gestalt:

  • Uczy świadomości własnych potrzeb i umiejętności zaspakajania ich.
  • Uczy odpowiedzialności za swoje działania
  • Uczy umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych życiowo

Terapia może mieć formę indywidualną i grupową. Jeśli Terapia Gestalt jest terapią grupową, to i tak ma charakter indywidualnej pracy terapeutycznej, ponieważ terapeuta pracuje z pojedynczym uczestnikiem grupy. Pozostali uczestnicy grupy obserwują pracę, a po jej zakończeniu udzielają tzw. informacji zwrotnych, dzielą się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami. W swoim podstawowym założeniu terapeuta Gestalt nie jest dyrektywny. W terapii zachęca się do podejmowania prób różnych zachowań i doświadczania ich, jednak to klient decyduje, czy chce pracować, jak głęboko, czy przyjmuje czy odrzuca określone propozycje terapeuty, chce wypróbować określone zachowania.

Terapia Gestalt, – dla kogo?

Psychoterapia Gestalt jest stosowana w zaburzeniach osobowości, zaburzeniach o charakterze neurotycznym, lękowych, psychosomatycznych, zaburzeniach depresyjnych.

Centrum Medyczne Salus Pro Domo w Warszawie proponuje klasyczną psychoterapię opartą o podejście Gestalt, jak również dla wzmocnienia efektywności w połączeniu z terapią uważności MBCT.

Podziel się wpisem
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skomentuj wpis